Nr postępowania DZ/IB/341/186/06

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budowy ulicy Perłowskiej na odcinku od ulicy Perzyckiej do ulicy Miastkowskiej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę: M & R Biuro Projektów ? Mieloch Sp. z o.o., ul. M. Rataja 106A, 61-695 Poznań ? z ceną brutto: 46 360,00 zł.
Data zamieszczenia informacji