Nr postępowania DZ/RB/341/22/14

Wykonanie prac utrzymaniowych przy pionowych urządzeniach bezpieczeństwa ruchu na ulicach miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta: - dla zadania 1 złożonej przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto - 78.873,75 zł; - dla zadania 2 złożonej przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto - 43.406,70 zł; - dla zdania 3 złożonej przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FALCON Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, z ceną brutto dla - Zadania 3 - 11.687,46 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany DARBUD, Skrzynki, ul. Dworcowa 13, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 100; Zadanie 2 ? 100. - oferta nr 2 złożona przez Waltera Wiśniewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FALCON Zakład Usługowy, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów: Zadanie 1 ? 60,54; Zadanie 2 ? 75,10; Zadania 3 ? 100.
Data zamieszczenia informacji