Nr postępowania DZ/EL/341/18/14

Sprzątanie pomieszczeń Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 91a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, z ceną brutto: 84.000,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja z uwzględnieniem przebiegu aukcji elektronicznej (złożonych przez Wykonawców postąpień): Oferta nr 1: CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 55,70; Oferta nr 3: Green Hunters Sp. z o.o. Sp. k., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, liczba uzyskanych puntów: 45,20; Oferta nr 4: Zakład Usług Gospodarczo-Socjalnych ANTEMA Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 8A, 58-506 Jelenia Góra, liczba uzyskanych punktów: 59,83; Oferta nr 5: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Biuro Handlowo - Usługowe Vigor Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 19/6, 62-030 Luboń (lider konsorcjum) oraz Adam Urbanek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Handlowo-Usługowe ?Vigor?, ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań (członek konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 75,88; Oferta nr 6: Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o., ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 44,95; Oferta nr 7: Mateusz Łachut prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TP SERWIS, ul. Nowina 21, 62-023 Robakowo, liczba uzyskanych punktów: 61,49; Oferta nr 8: ALKOM Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00; Oferta nr 9: MICROS Sp. z o.o., ul. Dąbrowa 20, 85-147 Bydgoszcz, liczba uzyskanych punktów: 82,76.
Data zamieszczenia informacji