Nr postępowania DZ/RB/341/25/14

Wykonanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy 300 drogowych sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ewę Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą VERDOR, os. Stefana Batorego 22C/26, 60-687 Poznań, z ceną brutto: 61.826,69 zł PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 złożona przez Przemysława Kozaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Handlowo ? Usługowe KOZNAK, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin, liczba uzyskanych punktów: 50,83; - oferta nr 2 złożona przez Piotra Piskorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Technicznych BUDMAL, ul. Galileusza 2e lok.11, 60-159 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 58,63; - oferta nr 3 złożona przez Ewę Żwawiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą VERDOR, os. Stefana Batorego 22C/26, 60-687 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100,00.
Data zamieszczenia informacji