Nr postępowania DZ/IB/341/28/14

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy traktu pieszego/rowerowego RoweLOVE Rataje łączącego Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II w Poznaniu - etap I ? J, L

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, z ceną brutto: 64.452,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Tebodin Poland Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 40,29; - oferta nr 2: Dominika Pulikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DAP?MED-PROJECT, ul. Królewny Śnieżki 4, 60-193 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 44,33; - oferta nr 3: SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j., ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 4: NAP-PROJEKT s.c. Michał Krüger, Rafał Tomczak, Objezierze 27/5, 64-600 Oborniki, liczba uzyskanych punktów: 91,93; - oferta nr 5: ?DROMOST? Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 89,12.
Data zamieszczenia informacji