Nr postępowania DZ/RB/341/26/14

Wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla: - Zadania nr 1 oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto 248.859,75 zł, - Zadania nr 2 oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma ?HUNTER?, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto 271.584,00 zł, - Zadania nr 3 oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto 267.340,50 zł, - Zadania nr 4 oferta złożona przez Pawła Czubiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, z ceną brutto 289.375,95 zł, - Zadania nr 5 oferta złożona przez Dariusza Łuczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, z ceną brutto 292.272,60 zł, - Zadania nr 6 oferta złożona przez Joannę Łowińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma ?HUNTER?, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto 344.892,00 zł, - Zadania nr 7 oferta złożona przez Pawła Łowińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma HUNTER ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, z ceną brutto dla 418.692,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 - Walter Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy ?Falcon?, ul. Sarmacka 16c/7, 61-616 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 3 ? 98,55; oferta nr 2 - Paweł Czubiel prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Malarski, ul. E. Kwiatkowskiego 50/9, 61-417 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 1 oraz Zadania nr 4 ? 100; oferta nr 3 - Paweł Łowiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hunter, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania nr 3 ? 79,40; Zadania nr 7 ? 100; oferta nr 4 - Joanna Łowińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma ?Hunter?, ul. Dębowa 49/15, 61-458 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 2 oraz Zadania nr 6 ? 100; oferta nr 5 - GRAWIL Sp. z o.o., ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 6 ? 88,00; oferta nr 6 - Dariusz Łuczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany ?DARBUD?, ul. Dworcowa 13, Skrzynki, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 3 oraz Zadania nr 5 ? 100; oferta nr 7 - RCR Roman i Elżbieta Rychtarscy Sp. J., ul. Przemysłowa 1, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 7 ? 90,17; oferta nr 8 - ?Planeta? Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 2 ? 83,06; Zadania nr 3 ? 78,12; oferta nr 9 - Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ?ZABERD? S.A., ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 1 ? 84,88; Zadania nr 2 ? 92,63.
Data zamieszczenia informacji