Nr postępowania DZ/UD/341/35/14

Remont nawierzchni chodnika w ul. Czereśniowej (na odc. od ul. Modrzewiowej do ul. Góreckiej; str. południowa) i w ul. Gostyńskiej (na odc. od ul. Szubińskiej do ul. Leszczyńskiej; str. północna) w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla zadania nr 1 i 2 uznana została oferta złożona przez Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, z cenami brutto: - dla Zadania nr 1 ? 62.199,80 zł, - dla Zadania nr 2 ? 95.109,22 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? 93,81; ? Zadanie nr 2 ? 88,83; Oferta nr 2 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? 86,87; ? Zadanie nr 2 ? 83,67; Oferta nr 3 ? Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? 100; ? Zadanie nr 2 ? 100; Oferta nr 4 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? 83,76; ? Zadanie nr 2 ? 79,68; Oferta nr 5 ? Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, Witobel, 62-060 Stęszew, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? 97,56; ? Zadanie nr 2 ? 96,70.
Data zamieszczenia informacji