Nr postępowania DZ/UD/341/34/14

Remont nawierzchni chodników w ul. Malinowej i w ul. Chmielnej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Napierała ? Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, 62-060 Witobel, z ceną brutto: 110.841,40 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,20; oferta nr 2 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD - BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 80,69; oferta nr 3 ? Napierała ? Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, 62-060 Witobel, liczba uzyskanych punktów: 100; oferta nr 4 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 81,07; oferta nr 5 ? Aneta Bałasz ? Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET ? TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 92,25; oferta nr 6 ? Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 82,42; oferta nr 7 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo ? Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 99,88.
Data zamieszczenia informacji