Nr postępowania DZ/UD/341/29/14

Remont nawierzchni chodnika w ul. Sułowskiej (odc. od ul. Darłowskiej do ul. Karlińskiej; str. wschodnia), w ul. Nowokramskiej (odc. od ul. Darłowskiej do ul. Karlińskiej; str. zachodnia) oraz w ul. Myśliborskiej (odc. od ul. Santockiej do ul. Trzcianeckiej; str. północna) w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę: - dla części I zamówienia (Zadania nr 1 - wykonanie remontu chodnika w ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Darłowskiej do ul. Karlińskiej; strona wschodnia i w ul. Nowokramskiej na odcinku od ul. Darłowskiej do ul. Karlińskiej; strona zachodnia) uznana została oferta złożona przez Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET-TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń ? oferta z ceną brutto: 99.560,57 zł; - dla części II zamówienia (Zadania nr 2 - wykonanie remontu chodnika w ul. Myśliborskiej na odcinku od ul. Santockiej do ul. Trzcianeckiej; strona północna) uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań ? oferta z ceną brutto: 105.219,70 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia: 96,90; dla części II zamówienia: 100,00; - oferta nr 2: Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia: 87,61; dla części II zamówienia: 87,17; - oferta nr 3: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET-TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia: 100,00; dla części II zamówienia: 90,62; - oferta nr 4: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia: 96,52; dla części II zamówienia: 90,74; - oferta nr 5: Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia: 81,55; dla części II zamówienia: 94,84; - oferta nr 6: Drogbet Wieczorek Sp. jawna, ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo, liczba uzyskanych punktów dla części I zamówienia: 83,82; dla części II zamówienia: 77,00.
Data zamieszczenia informacji