Nr postępowania DZ/UD/341/31/14

Remont nawierzchni chodnika w ul. Szamarzewskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Polnej do ul. Kraszewskiego w Poznaniu, strona południowa

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Władysława Kaszkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany z siedzibą w Skórzewie (60-185 Skórzewo) przy ul. Poznańskiej 86, z ceną brutto: 305.912,66zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 72,20; -oferta nr 2 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 81,83; - oferta nr 3 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: 100; - oferta nr 4 ? Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c. Marek Bronowicki, Tomasz Nadstazik, Tomasz Andraszyk, ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne, liczba uzyskanych punktów: 77,25; - oferta nr 5 ? Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BRUKPOL s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, liczba uzyskanych punktów: 80,30; - oferta nr 6 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 84,47.
Data zamieszczenia informacji