Nr postępowania DZ.RB.341.39.2014

Dostosowanie do pracy w systemie ITS trzech zwrotnic najazdowych zlokalizowanych na dwóch węzłach komunikacyjnych - Most Dworcowy i Rynek Jeżycki - w Poznaniu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający informuje, że prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi 550.000,00 zł brutto. W postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ jest cena (100%) złożono dwie oferty z następującymi cenami brutto: - oferta nr 1 złożona przez ALUSTA S.A., ul. Hallera 2/4, 60-104 Poznań, z cena brutto: 1.845.000,00 zł; - oferta nr 2 złożona przez TOR-MEL SP. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, z ceną brutto: 1.786.419,00 zł. Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto (oferta nr 2) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.
Data zamieszczenia informacji