Nr postępowania DZ.UI.341.48.2014

Wymiana elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich
w Poznaniu, uszkodzonych w wyniku działania osób trzecich oraz zdarzeń komunikacyjnych
i innych zdarzeń wskazanych przez Zamawiającego

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?Usługi Elektryczne i Dźwigowe?, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto: 499.011,00 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Michał Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Usługi Elektryczne i Dźwigowe?, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji