Nr postępowania DZ.IB.341.46.2014

Przebudowa skrzyżowania ulic: Krzesiny ? Pabianicka w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną brutto: 219.210,01 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, liczba uzyskanych punktów: 75,99. - oferta nr 2: ?INFRAKOM? Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 95,65. - oferta nr 3: Aneta Bałasz?Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET ? TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 90,67. - oferta nr 4: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji