Nr postępowania DZ.UD.341.43.2014

?Remont nawierzchni chodników w ul.Witkowskiej (na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Swarzędzkiej; obie strony) w Poznaniu?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo ? Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 105.201,73 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,48; ­- oferta nr 2 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 90,63; ­- oferta nr 3 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 90,87; ­- oferta nr 4 ? Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, ul. Dojazd 5, Miękowo, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 73,47; ­- oferta nr 5 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno ? Usługowo ? Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; ­- oferta nr 6 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,15.
Data zamieszczenia informacji