Nr postępowania DZ/UD/341/37/14

Wykonanie remontu schodów prowadzących na przystanek PST na wiadukcie w ul. Kurpińskiego w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j., ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, z ceną brutto: 1.175.732,07 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- oferta nr 1 ? INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j., ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji