Nr postępowania DZ/IB/341/132/13

?Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie
ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową
w Poznaniu?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez FEROCO S.A., ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań, z ceną brutto: 59.719.653,28 zł (cena po poprawkach). PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1: MOST Sp. z o.o., ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot, liczba uzyskanych punktów: 93,77; Oferta nr 2: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, liczba uzyskanych punktów: 97,72; Oferta nr 3: Warbud S.A., Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 93,61; Oferta nr 4: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 88,98; Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, liczba uzyskanych punktów: 97,53; Oferta nr 6: FEROCO S.A., ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; Oferta nr 7: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa (Lider) i Aldesa Construcciones S.A., Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt (Partner), liczba uzyskanych punktów: 84,95; Oferta nr 8: Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 90,52; Oferta nr 9: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ?MOSTY- ŁÓDŹ? S.A., ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź (Lider) i ?MOSTY POZNAŃ? Sp. z o.o., ul. Forteczna 12 blok E, 61-362 Poznań (Partner), liczba uzyskanych punktów: 96,21; Oferta nr 10: Bilfinger Infrastructure S.A., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, liczba uzyskanych punktów: 87,07; Oferta nr 11: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Obrascon Huarte Lain S.A., Paseo de la Castellana 259D, Torre Espacio 28046 Madryt, Hiszpania (Lider) i OHL ZS, a.s., Buresova 938/17, 602 00 Brno ? Veveri, Czechy, liczba uzyskanych punktów: 97,16; Oferta nr 12: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Balzola Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa (Lider) i Construcciones y Promociones Balzola S.A., Avenida Sabino Arana numer 20 3?, 48013 Bilbao, Hiszpania, liczba uzyskanych punktów: 87,26.
Data zamieszczenia informacji