Nr postępowania DZ.UD,341.53.2014

?Remont nawierzchni chodnika w ul. Niegolewskich (na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Kasprzaka; strona południowa oraz na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Głogowskiej) w Poznaniu?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 169.414,95 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- oferta nr 1 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 88,52; ­ -oferta nr 2 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Bud - Bruk, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 92,19; ­ - oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 96,45; ­ - oferta nr 4 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji