Nr postępowania DZ.IB.341.54.2014

Budowa ul. Hejmowskiego w Poznaniu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: Zamawiający informuje, że prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi 900.000,00 zł brutto. W postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ jest cena (100%) złożono cztery oferty z następującymi cenami brutto: - oferta nr 1 złożona przez ?INFRAKOM? Sp. z o.o., ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, z ceną brutto: 910.194,49 zł (cena po poprawkach). Zamawiający w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3) sprawdził poprawność ustalenia ceny złożonej oferty; - oferta nr 2 złożona przez Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, z ceną brutto: 939.564,26 zł (cena po poprawkach). Zamawiający w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3) sprawdził poprawność ustalenia ceny złożonej oferty; - oferta nr 3 złożona przez SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, z ceną brutto: 1.075.549,01 zł (cena po poprawkach). Zamawiający w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3) sprawdził poprawność ustalenia ceny złożonej oferty; - oferta nr 4 złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną brutto: 987.444,32 zł. Cena oferty została ustalona przez wykonawcę w sposób prawidłowy. Powyższe oznacza, iż oferta z najniższą ceną brutto (oferta nr 1) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.
Data zamieszczenia informacji