Nr postępowania DZ.UD.341.59.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Szpitalnej w Poznaniu na odcinku od wjazdu do szpitala do wjazdu nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 103.050,41 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­ oferta nr 1 - Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Nortex, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 99,28. ­ oferta nr 3 - Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji