Nr postępowania DZ.UD.341.58.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Świt na odcinku od ul. Swoboda do ul. Jesiennej; strona północna oraz w ul. Brzask na odcinku od ul. Grochowskiej nr 110 do ul. Brzask nr 12 abc; strona północna w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznaje się: - dla Zadania nr 1 ofertę złożoną przez Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo z ceną brutto: 71.330,74 zł; - dla Zadania nr 2 ofertę złożoną przez Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań z ceną brutto: 41.301,75 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 97,66, Zadania 2 ? 86,71; - oferta nr 2: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 91,94, Zadania 2 ? 88,40; - oferta nr 3: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 98,22, Zadania 2 ? 82,15; - oferta nr 4: Zakład Drogowo Budowlany Kaszkowiak Sp.j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 100, Zadania 2 ? 91,75; - oferta nr 5: Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 99,20, Zadania 2 ? 100; - oferta nr 6: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. BUD-BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania 1 ? 93,66, Zadania 2 ? 90,94.
Data zamieszczenia informacji