Nr postępowania DZ.UD.341.69.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Malwowej na odcinku od ul. Gerberowej do ul. Lewkoniowej; strona zachodnia w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 150.477,17 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji