Nr postępowania DZ.RB.341.67.2014

Dostosowanie do pracy w systemie ITS trzech zwrotnic najazdowych zlokalizowanych na dwóch węzłach komunikacyjnych ? Most Dworcowy i Rynek Jeżycki w Poznaniu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający informuje, że prowadzone postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, stosownie do treści art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert i wynosi 790.029,00 zł brutto. W postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest cena (100%) złożono jedną ofertę (oferta złożona przez ?TOR-MEL? Sp. z o.o., ul. Głogowska 214, 60-104 Poznań, z ceną brutto: 1.694.900,00 zł.). Powyższe oznacza, iż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia i której nie jest w stanie zwiększyć celem dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.
Data zamieszczenia informacji