Nr postępowania DZ.UD.341.68.2014

?Remont nawierzchni chodnika w ul. Uradzkiej i ul. Stara Cegielnia oraz w ul. Szydłowskiej na odcinku od ul. Lazurowej do ul. Turkusowej; strona północna w Poznaniu ?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla zadania nr 1 i 2 uznana została oferta złożona przez Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, z cenami brutto: dla Zadania nr 1 ? 88.919,22 zł i dla Zadania nr 2 ? 85.779,83 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? 100; ? Zadanie nr 2 ? 100; Oferta nr 2 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? 93,76; ? Zadanie nr 2 ? 80,39; Oferta nr 3 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. BUD - BRUK, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: ? Zadanie nr 1 ? 93,74; ? Zadanie nr 2 ? 89,52.
Data zamieszczenia informacji