Nr postępowania DZ.UD.341.70.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. 28 Czerwca 1956r. na odc. od ul. Św. Jerzego do ul. Czajczej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET-TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 112.083,87 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1 ? Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5B, 62-040 Puszczykowo, liczba uzyskanych punktów: 98,78; - oferta nr 2 ? Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET-TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji