Nr postępowania DZ/UD/341/094/06

Remont jezdni i chodników w Alei Niepodległości w Poznaniu na odcinku od ulicy Św. Marcin do ulicy Niezłomnych

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez firmę STRADA Sp.z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, z ceną brutto 1 877 149,57 zł.
Data zamieszczenia informacji