Nr postępowania DZ.UD.341.64.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Chojnickiej, ul. Ozimina, ul. Wolsztyńskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla Zadania nr 1, 2 i 3 uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań z cenami brutto dla: - Zadania nr 1 ? Remont nawierzchni chodnika w ul. Chojnickiej w Poznaniu - 64.054,75 zł, - Zadania nr 2 ? Remont nawierzchni chodnika w ul. Ozimina w Poznaniu - 36.438,27 zł, - Zadania nr 3 ? Remont nawierzchni chodnika w ul. Wolsztyńskiej w Poznaniu - 42.325,63 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: - Zadanie nr 1 ? 100; - Zadanie nr 2 ? 100; - Zadania nr 3 ? 100; Oferta nr 2 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: - Zadanie nr 1 ? 94,77; - Zadanie nr 2 ? 76,51; - Zadanie nr 3 ? 73,74.
Data zamieszczenia informacji