Nr postępowania DZ.UD.341.72.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Szydłowieckiej (na odcinku od
ul. Minikowo do ul. Baranowskiej) i w ul. Oświęcimskiej (na odcinku od Ronda Minikowo do ul. Przedborskiej) oraz w ul. Żelaznej (na odcinku od nr 9-17 do nr 23A oraz na odcinku od nr 10-16 do nr 18B) w Poznaniu.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty: - dla Zadania nr 1 oferta złożona przez Stanisława Jachimowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, z ceną brutto: 244.742,52 zł, - dla Zadania nr 2 oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 101.793,93 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 2 ? 87,83; Oferta nr 2 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 2 ? 100; Oferta nr 3 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 100; ­- Zadanie nr 2 ? 80,59.
Data zamieszczenia informacji