Nr postępowania DZ/IB/341/132/13

Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w związku z niewniesieniem wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do tego wyznaczonym w dokumentach przetargowych, przez Wykonawcę którego ofertę uznano za najkorzystniejszą (wybór oferty złożonej przez FEROCO S.A., ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań, z dnia 16 maja 2014r., sygn. pisma DZ.3412.149.2014), dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostaje oferta złożona przez STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, z ceną brutto: 61.114.317,76 zł. Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych został dokonany spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Data zamieszczenia informacji