Nr postępowania DZ.IB.341.74.2014

Roboty utrzymaniowe koryta Strumienia Junikowskiego na odcinku od ul. Tuwima do ul. Armii Poznań w Luboniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska EKOBAU?Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 62-400 Słupca, z ceną brutto: 300.789,91 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska EKOBAU?Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 62-400 Słupca, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2: INPRO-BUD Andrzej Świderski Sp. j., ul. J. Omańkowskiej 3, 60-465 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 40,33. - oferta nr 3: Konsorcjum firm skład, którego tworzą: Budowlane Usługi Inwestycyjne HYDROKOL Sp. z o.o., Sp. k., ul. Jarowa 42, 61-602 Poznań (lider konsorcjum) oraz Marcin Kolecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?Obsługa Inwestycji Budowlanych ? Marcin Kolecki?, ul. Żabikowska 54/16, 62-030 Luboń (członek konsorcjum), liczba uzyskanych punktów: 81,79.
Data zamieszczenia informacji