Nr postępowania DZ.UD.341.73.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Miastkowskiej, Sławińskiej
i Złotowskiej oraz chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Brzechwy, naprawa nawierzchni jezdni w ul. Staffa
w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla Zadania nr 1 i 2 uznana została oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z cenami brutto dla: - Zadania nr 1 - Remont nawierzchni chodnika w ul. Miastkowskiej, ul. Sławińskiej i ul. Złotowskiej w Poznaniu - 205.182,55 zł, - Zadania nr 2 - Remont nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Brzechwy oraz naprawa nawierzchni jezdni w ul. Staffa w Poznaniu - 112.800,11 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: - Zadanie nr 1 ? 99,85; - Zadanie nr 2 ? 94,46; Oferta nr 2 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: - Zadanie nr 1 ? 85,96; - Zadanie nr 2 ? 71,45; Oferta nr 3 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: - Zadanie nr 1 ? 100; - Zadanie nr 2 ? 100;
Data zamieszczenia informacji