Nr postępowania DZ.UD.341.77.2014

Remont skrzyżowania ul. Wergiliusza z ul. Homera oraz remont nawierzchni chodnika w ul. Poranek na odcinku od ul. Marcelińskiej do istniejącego chodnika asfaltobetonowego; strona zachodnia w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznaje się: - dla Zadania nr 1 (remont skrzyżowania ul. Wergiliusza z ul. Homera) ofertę złożoną przez Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń ? oferta z ceną brutto: 53.872,03 zł; - dla Zadania nr 2 (remont chodnika w ul. Poranek na odcinku od ul. Marcelińskiej do istniejącego chodnika asfaltobetonowego; strona zachodnia) ofertę złożoną przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań ? oferta z ceną brutto: 66.591,92 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów dla: Zadania nr 1 ? 89,55; Zadania nr 2 ? 100; - oferta nr 2: Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów dla Zadania nr 1 ? 100.
Data zamieszczenia informacji