Nr postępowania DZ.UD.341.78.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Kasprzaka i w ul. Włodarskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty: - dla Zadania nr 1 oferta złożona przez Zakład Drogowo-Budowlany Kaszkowiak sp. j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, z ceną brutto: 197.265,04 zł, - dla Zadania nr 2 oferta złożona przez DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 48.317,88 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 71,08; ­- Zadanie nr 2 ? 62,81; oferta nr 2 ? Zakład Drogowo-Budowlany Kaszkowiak sp. j., ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 100; ­- Zadanie nr 2 ? 97,23; oferta nr 3 ? Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anet-Trans, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 90,15; ­- Zadanie nr 2 ? 79,98; oferta nr 4 ? PUB ?Brukpol? s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 2 ? 75,48; oferta nr 5 ? INFRAKOM Sp. z o.o., ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 - 85,06; ­- Zadanie nr 2 ? 66,72; oferta nr 6 ? DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 2 - 100; oferta nr 7 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 - 81,48; ­- Zadanie nr 2 ? 85,32; oferta nr 8 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 2 - 78,25.
Data zamieszczenia informacji