Nr postępowania DZ.IB.341.81.2014

Budowa chodnika w ul. Naramowickiej w Poznaniu na odcinku od
ul. Dzięgielowej do ul. Rumiankowej oraz przystanku i zatoki autobusowej w rejonie ul. Widłakowej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, z ceną brutto: 518.686,52 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­- oferta nr 1 ? Drobud Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100; ­- oferta nr 2 ? PUB ?Brukpol? s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, liczba uzyskanych punktów: 82,95; ­- oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 69,58; ­- oferta nr 4 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT ? BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 76,41.
Data zamieszczenia informacji