Nr postępowania DZ.UD.341.82.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Promienistej oraz nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Brzeźnickiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty: - dla Zadania nr 1 (remont nawierzchni chodnika w ul. Promienistej, odc. Promienista nr 18 ? Grochowska; nr 12-14 i obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych) oferta złożona przez Anetę Bałasz-Pawlicką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 148.326,93 zł; - dla Zadania nr 2 (remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Brzeźnickiej w Poznaniu, odc. Promienista ? Rynarzewska) oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.W. RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 151.245,56 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: Oferta nr 1 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.U.H. NORTEX, ul. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­ Zadanie nr 2 ? 80,96; Oferta nr 2 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­ Zadanie nr 1 ? 69,33; ­ Zadanie nr 2 ? 58,99; Oferta nr 3 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: ­ Zadanie nr 1 ? 91,24; ­ Zadanie nr 2 ?100; Oferta nr 4 ? Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ANET-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: ­ Zadanie nr 1 ? 100; Oferta nr 5 ? Władysław Kaszkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Drogowo Budowlany, ul. Poznańska 86, 60-185 Skórzewo, liczba uzyskanych punktów: ­ Zadanie nr 1 ? 83,72; ­ Zadanie nr 2 ? 87,97; Oferta nr 6 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­ Zadanie nr 2 ? 82,51.
Data zamieszczenia informacji