Nr postępowania DZ.IB.341.83.2014

Budowa drogi pieszo ? rowerowej w ul. Jarosławskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 zm.)Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto: 130.096,79 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o. o, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 392, 61- 441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 62,30; oferta nr 2 ? Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, liczba uzyskanych punktów: 100; oferta nr 3 ? PUB ?Brukpol? s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski, liczba uzyskanych punktów: 78,43; oferta nr 5 ? DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 76,05; oferta nr 6 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 73,64; oferta nr 7 ? Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,84.
Data zamieszczenia informacji