Nr postępowania DZ.UTZ.341.88.2014

Zagospodarowanie zielenią i elementami małej architektury skwerów na ulicy Głogowskiej w Poznaniu zlokalizowanych przy Dworcu Zachodnim, ul. Strusia, ul. Sielskiej oraz skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i Chociszewskiego wraz z dwuletnią pielęgnacją

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Grzegorza Sobolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, z ceną brutto 316.222,59 zł po poprawkach. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Alkom Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Północna 1, 61-719 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 57,10; oferta na 2 - Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?GARDENS? Zakład Kształtowania Zieleni, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska, liczba uzyskanych punktów: 100; oferta nr 3 - GARTE Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz, liczba uzyskanych punktów: 83,87.
Data zamieszczenia informacji