Nr postępowania DZ.UD.341.93.2014

Remont nawierzchni jezdni w ul. Swantibora w Poznaniu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ze względu na niezłożenie żadnej oferty w terminie do tego przewidzianym (zgodnie z zapisami SIWZ pkt 16.1 ofertę w przedmiotowym postępowaniu należało złożyć do dnia 15 września 2014., do godz. 09:30). Zgodnie z dyspozycją przywołanego powyżej art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia podlega unieważnieniu m.in. w sytuacji jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu. W związku z powyższym koniecznym stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania.
Data zamieszczenia informacji