Nr postępowania DZ.UD.341.91.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Dębowej, Cymsa, Kiedacza i Traugutta w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty: - dla Zadania nr 1 - remont chodnika ul. Dębowej; strona wschodnia - oferta złożona przez Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, 62-060 Witobel, z ceną brutto: 114.201,86 zł, - dla Zadania nr 2 - remont chodnika ul. Cymsa i Kiedacza - oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 24.283,69 zł, - dla Zadania nr 3 - remont chodnika ul. Traugutta na odcinku od ul. Rolnej do ul. Mielęckiego - strona południowa - oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 114.586,16 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 72,03; ­- Zadanie nr 2 ? 71,18; ­- Zadanie nr 3 ? 78,08. oferta nr 2 ? Napierała-Bruk Roman Dyba i Antoni Napierała s.c., ul. Folwarczna 31, 62-060 Witobel, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 100; ­- Zadanie nr 3 ? 92,88. oferta nr 3 ? Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anet-Trans, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 78,47; ­- Zadanie nr 3 ? 81,02. oferta nr 4 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: ­- Zadanie nr 1 ? 84,54; ­- Zadanie nr 2 ? 100; ­- Zadanie nr 3 ? 100.
Data zamieszczenia informacji