Nr postępowania DZ.IB.341.94.2014

Przebudowa ul. Czajczej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Stanisława Konwisarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Usługowo? Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, z ceną brutto: 244.694,37 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?NORTEX? Przedsiębiorstwo Produkcyjno?Usługowo?Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2: Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?JACH-GUM? Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 74,14. - oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 91,39. - oferta nr 4: Aneta Bałasz?Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ?ANET?TRANS?, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń, liczba uzyskanych punktów: 88,08.
Data zamieszczenia informacji