Nr postępowania DZ.UD.341.99.2014

Remont nawierzchni chodnika w ul. Owocowej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, z ceną brutto: 82.787,63 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: ­oferta nr 1 ? Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 65,78; ­oferta nr 2 ? Henryk Cichy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?HEDO? Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Oliwkowa 7, 61-306 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 80,81; ­oferta nr 3 ? Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 71,14; ­oferta nr 4 ? Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. ?BUD-BRUK?, ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń, liczba uzyskanych punktów: 100. ­oferta nr 5 ? Sebastian Zwierzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?BRUK-BAU?, os. Wichrowe Wzgórza 23/54, 61-678 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 85,74.
Data zamieszczenia informacji