Nr postępowania DZ.UD.341.93.2014

Remont nawierzchni jezdni w ul. Swantibora w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, z ceną brutto: 234.693,59 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena oferty dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: oferta nr 1 ? INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, liczba uzyskanych punktów: 100.
Data zamieszczenia informacji