Nr postępowania DZ.RP.341.109.2014

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów
i konwojowaniu wartości pieniężnych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań, z ceną brutto: 113.969,44 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - oferta nr 1: USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 100. - oferta nr 2: Agencja Detektywistyczna i Ochrony ?JOKER? Sp. z o.o., al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 97,86. - oferta nr 1: Biuro Ochrony ?SEZAM? Sp. z o.o., ul. Piastowska 71, 61-556 Poznań, liczba uzyskanych punktów: 93,48.
Data zamieszczenia informacji