Nr postępowania DZ.IB.341.110.2014

?Modernizacja sygnalizacji świetlnej na Rondzie Solidarności w Poznaniu?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta, złożona przez SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 205.442,84 zł. PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA(100%): Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt. Punktacja: - Oferta nr 1: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. jawna, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, liczba uzyskanych punktów: 100,00; - Oferta nr 2: Mariusz Brzozowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ?MB7? Brzozowski Mariusz, ul. Szczecińska 7, 05-400 Otwock, liczba uzyskanych punktów: 71,33.
Data zamieszczenia informacji