Nr postępowania DZ.IB.341.121.2014

Remont ?Koziego Rynku? zlokalizowanego u zbiegu ul. Słupskiej i Międzyzdrojskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Jacka Ratajczaka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak, z ceną brutto 179.668,74 zł oraz z okresem gwarancji jakości 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 61-249 Poznań 218.275,32 60 Kryterium I – 74,08
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 84,08
2 Krystyna Michałkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Północna 16, 62-050 Rogalinek 204.701,89 60 Kryterium I – 78,99
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,99
3 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 210.732,83 60 Kryterium I – 76,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,73
4 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
188.556,91 60 Kryterium I – 85,76
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 95,76
5 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 192.449,17 60 Kryterium I – 84,02
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,02
7 Drogbet Wieczorek Spółka jawna, ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 238.374,25 36 Kryterium I – 67,84
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 73,84
8 Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 203.397,87 24 Kryterium I – 79,50
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 83,50
9 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 183.887,64 60 Kryterium I – 87,94
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,94
10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń (lider konsorcjum) oraz Łukasz Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Sokolnicza 1A,
64-020 Czempiń (członek konsorcjum), reprezentowani przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”
194.231,74 60 Kryterium I – 83,25
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 93,25
11 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
179.668,74 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
 
Data zamieszczenia informacji