Nr postępowania DZ/UI/341/176/06

przetarg nieograniczony na nadzór eksploatacyjny oraz konserwację rzeźb, mis, podestów oraz urządzeń fontann: ?Studnia Apolla?, ?Studnia Neptuna?, ?Studnia Marsa? mieszczących się na płycie Starego Rynku w Poznaniu

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez H2OPTIM, ul. Boranta 17, 61-608 Poznań z ceną brutto 108.409,20 zł.
Data zamieszczenia informacji