Nr postępowania DZ.IB.341.122.2014

Budowa chodnika w ul. Sąsiedzkiej ? Etap 2 od km 0+091,95 do końca działki nr 3/40


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń (lider konsorcjum) oraz Łukasza Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Sokolnicza 1A, 64-020 Czempiń (członek konsorcjum) reprezentowanych przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, z ceną brutto 117.435,26 zł oraz z okresem gwarancji jakości 60 miesięcy.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „NORTEX” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 61-249 Poznań 143.047,03 60 Kryterium I – 73,89
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 83,89
2 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 156.782,47 60 Kryterium I – 67,41
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 77,41
3 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 132.845,67 60 Kryterium I – 76,73
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,73
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń (lider konsorcjum) oraz Łukasz Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Sokolnicza 1A,
64-020 Czempiń (członek konsorcjum), reprezentowani przez Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”
117.435,26 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
6 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
136.355,06 60 Kryterium I – 77,51
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,51
7 Aneta Bałasz-Pawlicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANET-TRANS”, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 121.343,98 60 Kryterium I – 87,10
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 97,10
8 Zygmunt Mieloszyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Meliopoz” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WPHU Zygmunt Mieloszyk, ul. Kasprzaka 4C/2, 62-030 Luboń 230.612,22 24 Kryterium I – 45,83
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 49,83
9 Robert Abramowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Zieleniarsko-Drogowy „Abramowski”, ul. Pawia 7, 62-020 Swarzędz 134.235,53 60 Kryterium I – 78,74
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,74
10 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 134.788,47 60 Kryterium I – 78,41
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 88,41
11 Anna Białobrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa „Anna”, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 156.062,76 24 Kryterium I – 67,72
Kryterium II – 4,00
Łącznie – 71,72
12 DROBUD Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań
 
127.356,50 60 Kryterium I – 82,99
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 92,99
 
           

 
Data zamieszczenia informacji