Nr postępowania DZ.IB.341.116.2014

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Biskupińskiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, z ceną brutto 232.750,56 zł oraz z okresem gwarancji jakości 60 miesięcy.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Drogbet Wieczorek Spółka jawna, ul. Rolna 8-10, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo 297.387,67 48 Kryterium I – 70,44
Kryterium II – 8,00
Łącznie – 78,44
2 „INFRAKOM” Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan 232.750,56 60 Kryterium I – 90,00
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Ryszard Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK”, ul. Wybickiego 7, 64-020 Czempiń (lider konsorcjum) oraz Łukasz Mielcarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Sokolnicza 1A, 64-020 Czempiń (członek konsorcjum) reprezentowani przez  Ryszarda Mielcarka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK” 255.852,61 60 Kryterium I – 81,87
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 91,87
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych, ul. Dukielska 12,
60-476 Poznań
247.108,19 36 Kryterium I – 84,77
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 90,77
5 Jacek Ratajczak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD, ul. Kasztanowa 7,
62-004 Czerwonak
272.494,25 60 Kryterium I – 76,87
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,87
6 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” s.c. Piotr Kluczyk, Adam Kluczyk, Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 275.584,92 60 Kryterium I – 76,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 86,01
7 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392,
61-441 Poznań
272.000,92 60 Kryterium I – 77,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 87,01
8 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B,
62-040 Puszczykowo
294.975,14 60 Kryterium I – 71,01
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 81,01
 
           
 
Data zamieszczenia informacji