Nr postępowania DZ.IB.341.125.2014

Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na Rondzie Obornickim
i przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Strzeszyńskiej i ul. Lutyckiej w Poznaniu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-0510,0,Łęczyca oraz Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 550.526,38 zł oraz z okresem gwarancji jakości 60 miesięcy.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT: Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz okres gwarancji jakości 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt - okres gwarancji jakości.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II Okres gwarancji jakości (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 28C, 62-025 Kostrzyn 620.910,12 60 Kryterium I – 79,80
Kryterium II – 10
Łącznie – 89,90
2 Józef Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Świerkowa 32, Cielimowo, 62-220 Niechanowo 589.438,26 (cena po poprawce) 60 Kryterium I – 84,03
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 94,03
3 konsorcjum firm w składzie: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak Stefan Maćkowiak Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca oraz Bartosz Maćkowiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FILBAR, ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca 550.526,38 (cena po poprawce) 60 Kryterium I – 90
Kryterium II – 10,00
Łącznie – 100
4 Waldemar Illman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BUDNET, ul. Sucha 14a, 62-004 Czerwonak 689.567,83 (cena po poprawce) 48 Kryterium I – 71,85
Kryterium II – 8,00
Łącznie – 79,85
 
           

 
Data zamieszczenia informacji