Nr postępowania DZ.UI.341.108.2014

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA - ZADANIE A2, CZĘŚCI 3 ZAMÓWIENIA - ZADANIE A3, CZĘŚCI 4 ZAMÓWIENIA - ZADANIE A4, CZĘŚCI 5 ZAMÓWIENIA - ZADANIE A5, CZĘŚCI 6 ZAMÓWIENIA - ZADANIE B I CZĘŚCI 8 ZAMÓWIENIA - ZADANIE D

                Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze ofert dla ww. części zamówienia zostały uznane oferty złożone przez następujących wykonawców:
1. HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, oferta z cenami brutto dla:
 • części 2 zamówienia - zadanie A2 – czyszczenie ulicznych studzienek ściekowych (wpustów) wraz
  z przykanalikami, kanałów deszczowych oraz studni chłonnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto
  – 151.740,00 zł;
 • części 3 zamówienia - zadanie A3 – czyszczenie ulicznych studzienek ściekowych (wpustów) wraz
  z przykanalikami, kanałów deszczowych oraz studni chłonnych na terenie dzielnicy Grunwald – 154.116,00zł,
 • części 4 zamówienia - zadanie A4 – czyszczenie ulicznych studzienek ściekowych (wpustów) wraz
  z przykanalikami, kanałów deszczowych oraz studni chłonnych na terenie dzielnicy Jeżyce – 166.320,00 zł;
 • części 5 zamówienia - zadanie A5 – czyszczenie ulicznych studzienek ściekowych (wpustów) wraz
  z przykanalikami, kanałów deszczowych oraz studni chłonnych na terenie dzielnicy Wilda – 157.410,00 zł.
2.  Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań, oferta z cenami brutto dla:
 • części 6 zamówienia - zadanie B - nadzór eksploatacyjny oraz konserwacja sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania – 424.965,00 zł (cena po poprawce);
 • części 8 zamówienia - zadanie D – wypompowywanie (przepompowywanie) wody z miejsc, gdzie jej gromadzenie zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, powoduje nieprzejezdność drogi publicznej, bądź ze studni chłonnych na terenie Miasta Poznania – 99.360,00 zł.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT - NAJNIŻSZA CENA (100 %)
                Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryterium w skali 0-100 pkt.
Punktacja:
oferta nr 1 złożona przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. KASIL, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, liczba uzyskanych punktów:
 • dla części 2 zamówienia – zadania A2 – 53,93;
 • dla części 3 zamówienia – zadania A3 –  49,83;
 • dla części 6 zamówienia – zadania B – 83,46;
oferta nr 2 złożona przez DANKAN Sp. z o.o., ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław, liczba uzyskanych punktów:
 • dla części 2 zamówienia – zadania A2 – 57,46;
 • dla części 3 zamówienia – zadania A3 – 56,51;
 • dla części 4 zamówienia –  zadania A4 – 64,44;
oferta nr 3 złożona przez HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, liczba uzyskanych punktów:
 • dla części 2 zamówienia – zadania A2 – 100;
 • dla części 3 zamówienia – zadania A3 – 100;
 • dla części 4 zamówienia – zadania A4 – 100;
 • dla części 5 zamówienia – zadania A5 – 100;
oferta nr 5 złożona przez Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, liczba uzyskanych punktów:
 • dla części 2 zamówienia – zadania A 2 – 74,16;
 • dla części 3 zamówienia – zadania A3 – 65,59;
 • dla części 4 zamówienia – zadania A4 – 79,44;
 • dla części 5 zamówienia – zadania A5 – 70,56;
 • dla części 6 zamówienia – zadania B – 100;
 • dla części 8 zamówienia – zadania D – 100;
Data zamieszczenia informacji