Nr postępowania DZ.UD.341.128.2014

Konserwacja oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacja przepompowni

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Witolda Procka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki, z ceną brutto: 154.980,00 zł oraz czasem wykonania naprawy awaryjnej 10 godzin.
PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są cena 90 % oraz czas wykonania naprawy awaryjnej 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-90 pkt - cena oraz w skali 0-10 pkt – czas wykonania naprawy awaryjnej.
Punktację przyznaną ofertom w każdym z ww. kryteriów oceny ofert oraz łączną punktację przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Kryterium II czas wykonania naprawy awaryjnej (godziny) Ilość uzyskanych punktów
1 Witold Procek prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Elektroinstalacyjny, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki 154.980,00 10 Kryterium I – 90
Kryterium II – 10
Łącznie – 100
 

 
Data zamieszczenia informacji